Personvernerklæring

I denne personvernerklæringen kan du lese om hvordan Business Leaderhip behandler dine personopplysninger og hva vi gjør for å ivareta personvernet ditt. Nøyaktig hvilke personopplysninger vil variere avhengig av hvilken tjeneste og/eller digitale kanaler du benytter.

Business Leadership behandler personopplysningene dine innenfor rammen av gjeldende lov og denne personvernerklæringen. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson.

Når vi bruker uttrykket «behandling» av personopplysninger betyr det enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, markedsføring, kommunikasjon eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

All behandling av personopplysninger krever at det finnes et lovlig grunnlag for behandlingen. Hvis det ikke foreligger annet lovlig grunnlag, vil vi alltid be om ditt samtykke før vi behandler personopplysningene dine.

GDPR-regler

Artikkel (regel) 13: Informasjon som skal gis ved innsamling av personopplysninger fra den registrerte:

 1. Når personopplysninger om en registrert samles inn fra den registrerte, skal den behandlingsansvarlige på tidspunktet for innsamlingen av personopplysningene gi den registrerte følgende informasjon:
  a) identiteten og kontaktopplysningene til den behandlingsansvarlige og eventuelt den behandlingsansvarliges representant,
  b) kontaktopplysningene til personvernrådgiveren, dersom dette er relevant,
  c) formålene med den tiltenkte behandlingen av personopplysningene samt det rettslige grunnlaget for behandlingen,
  d) dersom behandlingen er basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav f), de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart,
  e) eventuelle mottakere eller kategorier av mottakere av personopplysningene,
  f) dersom det er relevant, det faktum at den behandlingsansvarlige akter å overføre personopplysninger til en tredjestat eller en internasjonal organisasjon og om hvorvidt Kommisjonen har truffet en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå eller ikke, eller når det gjelder overføringene nevnt i artikkel 46 eller 47 eller artikkel 49 nr. 1 annet ledd, en henvisning til nødvendige eller passende garantier, hvordan man får tak i et eksemplar av dem, eller hvor de er gjort tilgjengelig.

  2. I tillegg til informasjonen nevnt i nr. 1 skal den behandlingsansvarlige på tidspunktet for innsamling av personopplysninger gi den registrerte følgende ytterligere informasjon som er nødvendig for å sikre en rettferdig og gjennomsiktig behandling:
  a) det tidsrom personopplysningene vil bli lagret, eller dersom dette ikke er mulig, kriteriene som brukes for å fastsette dette tidsrommet,
  b) retten til å anmode den behandlingsansvarlige om innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder den registrerte, eller til å protestere mot behandlingen samt retten til dataportabilitet,
  c) dersom behandlingen er basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav a) eller artikkel 9 nr. 2 bokstav a), retten til når som helst å trekke tilbake et samtykke uten at det påvirker lovligheten av en behandling basert på et samtykke før samtykket trekkes tilbake,
  d) retten til å klage til en tilsynsmyndighet,
  e) om det foreligger et lovfestet eller avtalefestet krav om å gi personopplysninger eller et krav som er nødvendig for å inngå en avtale,
  samt om den registrerte har plikt til å gi personopplysningene og om mulige konsekvenser dersom vedkommende ikke gjør det,
  f) forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder profilering, som nevnt i artikkel 22 nr. 1 og 4, og, i det minste i nevnte tilfeller, relevant informasjon om den underliggende logikken samt om betydningen og de forventede konsekvensene av en slik behandling for den registrerte.

  3. Dersom den behandlingsansvarlige har til hensikt å viderebehandle personopplysningene for et annet formål enn det opplysningene ble samlet inn for, skal den behandlingsansvarlige før nevnte viderebehandling gi den registrerte informasjon om nevnte andre formål og annen nødvendig informasjon som nevnt i nr. 2

Hva slags informasjon er det vi samler inn?

Når du registrerer deg via et skjema, bestiller en tjeneste eller produkt, benytter deg av vår chat-funksjon eller besøker vår hjemmeside www.businessleadership.no, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Hvilken virksomhet du jobber for
 • Stilling eller ansvarsområde
 • Hvilken bransje du jobber i
 • Andre opplysninger som utdypende spørsmål eller svar på skjemaer

Hva vil vi bruke personopplysningene til?

Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:

 • Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt
 • Kundebehandling og informasjon om våre produkter
 • For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen
 • Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg

Vi ber om dine personopplysninger for å:

 • Svare på forespørsler
 • Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger
 • Opprette og opprettholde en salgsdialog
 • Sende informasjon som kan være av interesse for deg
 • Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta

Om Samtykke

Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven og viser til legitimt samtykke ihht Paragraf 6f i personvernloven.

Hvis du samtykker til e-postkorrespondanse og ikke er kunde av Business Leadership i dag, behandler vi dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål. Samtykke innebærer at:

 • Business Leadership behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen
 • Business Leadership kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter
 • Business Leadership kan kontakte deg via e-post eller telefon
 • Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte Business Leadership direkte.

Informasjon fra andre kilder

Når du samtykker til at Business Leadership behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan Business Leadership også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon.  Hvis du er kunde hos Business Leadership kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.

Hvor lenge lagres opplysningene?

Business Leadership behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter slettes informasjonen.

Business Leadership lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning etter vår dialog; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En dialog defineres som at du har hatt interaksjon med Business Leadership de siste  2 årene via telefon eller chat, ved å besvare e-post, lastet ned materiale på nettsiden, regelmessige utsendinger av e-post eller registrert deg på et nettsted.

I det tilfellet du er ansatt i en virksomhet som er kunde hos Business Leadership, behandler vi dine opplysninger innenfor rammen for kundebehandling. For aktive kunderelasjoner behandler Business Leadership dine opplysninger inntil (1) du avslutter din stilling i virksomheten, eller at (2) virksomheten ikke lenger har en aktiv kunderelasjon med oss. Når en kunderelasjon avsluttes, går vilkårene for lagring og behandling av opplysninger over til de samme vilkårene som er beskrevet i de foregående avsnittene. Avslutter du din ansettelse, er du selv ansvarlig for å gi beskjed slik at vi kan slette dine opplysninger.

Hvem kan informasjonen deles med?

Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i Business Leadership, som enten jobber i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.

Business Leadership selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, Business Leadership og noen av Business Leadership’s samarbeidspartnere, deler vi informasjon som:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Hvilken virksomhet du jobber for

Hvis Business Leadership har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.

Hvor oppbevares opplysningene?

Opplysningene oppbevares av MailChimp som vår CRM leverandør.

Dine rettigheter

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger Business Leadership har om deg. Du kan også kreve at Business Leadership retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din.

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument.

Du kan når som helst trekke samtykket om at Business Leadership skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil Business Leadership ta bort de opplysningene vi har om deg.

Andre formål

Derson Business Leadership skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og Business Leadership må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,

Business Leadership bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse, forstå hvilke grupper, tider, geografier oll. som besøker vår side for å bedre kunne tilpasse innholdet. Business Leadership samler inn besøksstatistikk.

Se mer informasjon om cookies på vår side her.

E-post og telefon

Business Leadership benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet.  Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen kan registreres i et kundesystem.

Business Leadrship benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Business Leadership gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på www.businessleadership.no kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.